پــــــــــــــــنجره احـــــــــــــساس

حرفی به مــــن بزن...چیزی به من بگـــــو... من در پناه پنــــــــــجره ام... با احــــــــساس رابطه دارم                                * تمام عـاشقانه ها و دل نوشتـه های ِ من
                         درپنجـــــره سرشار از احسـاسم مخاطـب خـاص ندارد*نوشته شده در دوشنبه 2 بهمن 1391 ساعت 21:09 توسط رابعه فرامـــــــــــــــــــــوش | |دلـــــــــــــم تنــــــــــگ است


                    نمیدانم بــــــــــرای کدام ضــــــــــــــمیر


 بــــــــرای او

                           برای مــــــــــــــــن 


     برای تـــــــــــــــو


                              نــــــه نمیدانـــــــــــــــــــــــم


فقط میدانم اینروزها دلـــــــــــــــــم تنگ است


                                                 دلـــــــــــــــــــــــم گرفته

 

از این مـنِ ســـــــــــاده

         

             از این مــنِ مــــــــــــــــهربان

                              

                                  از این مــنِ  ش ک س ت ه

 

از این منی که با تک تک بلور های احســـــــــــــــاس ام


                                               آیــــــــنه شده ام برای دیگران


              آینه ای برای شــــــــکستن


                             آینه ای از جنـــــــــــــس صداقت


آینه ای به روشـــــــــــــــــــنایی طلوع


                                                   خســــــــــــــــته ام

 خسته ام ازین ضــــــــــــــــــــمیر ها


       خسته ام  ازاین  موجودات انــــــــــــــسان نما


           دلم گـــــــــــــــــرفته


                                        از تو...از خــــــــــــــــــــــودم


 شده ام ضمیر منفــــــــــــصل تویی که هرگز نیـــــــــــستی


تـــــــــــــــمام تکواژ های نبودنـــــــــــت را از برم

 

  تـــــــهی...   

               تـــــــهی...        

                                  وباز هم تـــــهی...          


            تو آن واژه ای که جز تهی صــــــــــــــرف دیگری نداری...


تو آن صــــــــــــــیغه ی مخاطبی


               که هستی ولی...

                                       مجزومی به نــــــــــــــبودن


تو همانی که حجم نبودنت رفته رفته غلظت بودنم را کم میکند


تو کــــــــــــــــسی هستی که

 

                       که بار عشـــــــــــــقت ظرفیت  زنانگی هایم را زیاد کرده


ولی ولتاژ بودنت برای احیای این زنانگی ها کم است


                        خیلی کــــــــــــم

 

تو همانی که دریچه های های یکطرفه قلــــبم را به سوی نور باز کردی


               و رفتی...


                         رفتــــــــــــــی به دور دست ها

 

                  آری تو همانی که ازتمام خودت مـــــــــــــشتق گرفتی


مشتــــــــــــــــــــــقِ نبودن


                                مشتقِ نـــخواستن


مشتقی از نوع ساده شدن های ریاضـــــی


                                     تا حد رسیدن به منفیِ صفرِ احساسات  

 

تو حتی در تمام فرمول ها و متن های کتاب درسی ام هم حضور داری...


حتی آنجا هم نبودن ونخواستنت را به اثـــــــــــــــبات رسانده ای...


             بـــــــــــــــــــس است


بگذار بـــــــاران آواز بخواند روی چـــــشم هایم 

*دلنوشته ای از خودمنوشته شده در جمعه 28 تیر 1392 ساعت 17:21 توسط رابعه احساس کن | |

  


لیـــاقــــــــــــــــــــت مــی خواهــد بـــودن


در شعــــــــــــــــــــــــر هـــای                                                       
 
                                      دختــــــــــــــــــــــری كـــه....       


 بـــــا تمامــــ عشقــــــــــــــــــــش نبـــودنـــت را  
    
                              
            اشـــــــــــــــــکــــ مــی ریـــزد  ...

            
                                             تعجـــب نکــــن !!  

                      
             در بی لیـــــاقتی تـــو شکـــی نیـــست  


اینجـــا دلیـــل بــودنـــت

                    
                     میـــان بغــــــــــــــــــــــض هــــایـــم  

                

اشتــــــــــــــباه خـــودم اســـت  

                                        نـــه لیــــــــــــــاقت تــــــــــــــــــــو

نوشته شده در یکشنبه 10 دی 1391 ساعت 00:02 توسط رابعه احســــــــــــــاس كن | |

  خــــــــدایـــا …

قلبــــــم را عصـبــــــ کشــــی کــــــرده ام

        دیـــگـر نه از ســـــردی نگـاهــــــی مـی لـرزد

                           و نـه از گـرمـی آغــــوشـــــی مـی تـــــپــــــــد…..نوشته شده در پنجشنبه 27 مهر 1391 ساعت 11:05 توسط رابعه احســــــــــاس کن | |
برخاســــــــــــتی.......

                  
  تــــــــــــن از غبـــــــــــار تكانـــــــــــــدی و گفتــی: .......

باد هـــــــــــــــلهله میــــــــــــكرد...                    

ومن نفهـــــــــــــــــــمیدم برای چه امــــــــده بودی؟                               

               برای چه رفتـــــــــــــــــی......
                                                                                  برخاســـــــــــــــــــتم.....                                                                                                                                 

تـــــــــــــن از غبــــــــار تكــــــــــاندم وگفـــــــتم:
                                                                        
یـــــــــــــــــــادش به خیـــــــــــــــر بــــــــــــــاد.....
                                   
                                 یـــــــــــــــــــــــــــــــــادش به خیرآن..

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاشقی ها...

                                 بــــــــــــــــــــــــوسه ها.....                                                                                                                 

عشـــــــــــــــــــــــــــــــق بازی ها....                                                                                                                                
                    
                                      آن خاطــــــــــرات....

شقــــــــــــیقه هایم از تحـــــــــــــــــــــــــمل

                          زخم های كهـــــــــــــــــــــــنه تیر
میكشد........

و مــــــــــن هروز با بلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــند ترین صــــــــــــــدا 

                                                    به
تــــــــــــــــــــو می اندیشم :
                                                     
شبـــــــــــــــــــــــــها....

آغـــــــــــوش
گرمـــــــــت در میان بســــــــــــــــتری از
 


                           گل های ســـــــــــــــرخ
چه كسی را  تـــــــــــــــــــمنا میكند...؟
                      

مهر لبـــــــــــــــــــــهایت بر تـــــــــــــن
                                  
                          و لـــــــــــــــــــب چه كسی به جا میماند؟


نسیــــــــــــــــــــم نفسهــــــــــــــایت
                        
در لا به لای گــــــــــــــردن و مـــــــــــوهایچه كسی گــــــــــــــردش میكند.....؟

                               
عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق بازی هایـت

                                                    از آن كیســــــــــــــت....؟
                                         
گرمـــــــــــــــای صدایـــــــــــت

                                      ارامشبــــــــــخش روح كدام خســــــــــــــته ایست.....؟


و مخـــــــــــــــــاطب
عاشـــــــــــــــــــــــقی هایت كدام

                                                  خوشبــــــختیســــــــت......؟

آه......                                   

نـــــــــــــــــــــــــپرس.......
                          
 از دلـــــــــــــــــــــــــــــــواپسی های زنـــــــــــــــــــــــانه ام چیزی نپرس........

از انتــــــــــــــــــــــــظار

                                  و
دلتنــــــــــــــــــــــــــگی نیز...........
                                                          
از تــــــــــــــــــــــــــــو اما....
       
 تبــــــــــــــــــــــــلور رویــــــــــــــــــــــا ها ی منی.....

                          
دیـــــــــــــوار های خالــــــــــــی اتاقم را

              از تصویــــــــــــرهای خیــــــــــــــــالی
تــــــــــــو پر میكنم....

      شبــــــــــــــها....

حــــــــــــــــــــس بودنت بر تنـــــــــــــــــم میپیچد
..
 
انعــــــــــــكاس بوســــــــــــــــــــه های خیـــــــــــــالی

                                    لالایی خــــــــــــــواب هایم است.....

وچه زجــــــــــــراور است
.........

                              آغــــــــــــــــــــــوش تهـــــــــــــــــی از تـــــــــــــــو....
                  
بی تـــــــــــــواما....                                                                              
                                   
عشـــــــــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــازی توهمی است...
    
و عشــــــــــــــــــــــق....

                آه....         
                                     
سر گیـــــــــــــــــــــجه ایست عشـــــــــــق....
 

*دلنوشته ای از خودم...
 نوشته شده در سه شنبه 27 تیر 1391 ساعت 01:06 توسط رابعه احســــــــــاس کن | |

قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت